Skip to main content

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – orderbevestiging

1.1. Enkel de door de verkoper de voor akkoord verklaarde orderbevestiging verbindt de verkoper. De uitvoering ervan geschiedt aan de algemene verkoopsvoorwaar- den in de bestelbon en/of de facturen opgenomen, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld.
De verkoopsovereenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door de verkoper. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij deze onder voor- behoud is gebeurd. Bestellingen, opgenomen door een vertegenwoordiger of een bediende van de verkoper zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon die het bedrijf hiertoe kan verbinden.
1.2. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de verkoper.
In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 10% verschuldigd van de prijs van de bestelling, behoudens bewijs van hogere schade door de verkoper. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.

Artikel 2 – prijs

2.1. De prijs is deze zoals op het bestek vermeld, tenzij de verkoper zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie …). In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.
2.2. De prijs is exclusief B.T.W. tenzij op het bestek anders staat vermeld.
2.3. De prijs geldt exclusief levering, vervoer en verzekeringskosten tenzij op het bestek anders staat vermeld.
2.4. Eventuele bijkomende prestaties, zoals, niet-limitatief, kraanwerken, stroom- voorziening en -verbruik, watervoorziening en -verbruik, kapwerken, aanpassings- werken, etc. kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.
2.5. Wachturen toe te schrijven aan het feit dat, buiten onze verantwoordelijkheid, niet kan worden geleverd op het afgesproken tijdstip, kunnen worden aangerekend aan de alsdan geldende (bruto)loonkosten, vermeerderd met de kost ingevolge de gedwongen onbeschikbaarheid van onze materialen en voertuigen.
2.6. Leveringen gebeuren in principe op het gelijkvloers. Indien de leveringen op een verdieping dienen te gebeuren of in een kelderruimte, dan kunnen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 3 – leveringstermijnen

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen.
Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4 – controle en waarborg

4.1. Het meten der stenen gebeurt volgens het kleinste rechthoekig parallelellepi- pedum, nodig bij het vervaardigen der stenen. Indien één of meerdere afmetingen millimeters inhouden, worden de steen aangerekend aan de onmiddellijke hogere afmeting in cm. Kubieke te factureren stenen worden afgerekend op de onmiddellijke hogere dm. Stenen gefactureerd per m, waarvan de afmeting lager valt dan 10 dm, worden aan dit minimum aangerekend. Bijkomende ornementen, geschriften, gaten, inkepingen in de blauwe steen, zijn nooit in de basiseenheidsprijzen voorzien. Inzake de leisteen, worden de openingen van minder dan één vierkante meter, dicht geme- ten. De afmetingen van de bewerkte arduin, witte steen, marmer of graniet worden steeds vast gesteld en in rekening gebracht tot op een minimum van 10 dm.
4.2. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Klachten dienen bij aangetekend schrijven te worden gesignaleerd aan de verkoper binnen de acht dagen na de levering of na behandeling ervan. Het gebruik, zelfs van een gedeelte van de levering, impliceert de goedkeuring van de zichtbare gebreken of beschadigingen.
4.3. De verkoper is niet verantwoordelijk voor problemen ingevolge het verkeerd en/ of oneigenlijk gebruik van het product, problemen ingevolge overmacht, en ingevol- ge de daad of opzettelijke fout van eender welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden.
4.4. Op straffe van verval dient de medecontractant een beroep te doen op de waar- borg voor verborgen gebreken binnen de maand nadat hij het verborgen gebrek ont- dekte of redelijkerwijze kon ontdekken, en dit bij aangetekend schrijven.
4.5. Onze waarborg beperkt zich alleszins tot de kosteloze reparatie, hetzij tot de kosten van de wisselstukken en het arbeidsloon, met uitsluiting van ondermeer de in- directe schade, de immateriële schade, de kosten van terugbrengen naar onze firma en nadien terugbezorgen bij de medecontractant en zonder dat de medecontractant, uit welken hoofde dan ook, aanspraak zal kunnen maken op enige schadevergoeding.

Artikel 5 – eigendomsoverdracht en levering

5.1. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten.
5.2. Levering geschiedt op risico van de koper, die zich tegen mogelijke schadegeval- len hoort te verzekeren. Het risico gaat over op de koper vanaf het moment dat de goederen het magazijn van de verkoper verlaten.
5.3. Wanneer de bestelde goederen door de koper dienen te worden afgehaald bij de verkoper en dit niet gebeurt op het overeengekomen tijdstip, wordt het risico geacht op de koper te zijn overgedragen vanaf dat tijdstip en kan de verkoper een vergoeding vorderen van 50 EUR per dag vertraging, zonder voorafgaande ingebre- kestelling, ongeacht het recht voor de verkoper om hetzij de gedwongen uitvoering van de overeenkomst, hetzij de ontbinding van de overeenkomst gebeurlijk met schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6 – betaling

6.1. De prijs is behoudens andere vermelding op de factuur, contant betaalbaar
6.2. Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald. Disconto en bankkosten zijn ten laste van de verkoper. Er kan slechts een disconto voor onmiddellijke betaling worden verrekend indien dit vermeld is op de factuur.
6.3. In geval van niet-betaling of laattijdige betaling zal de prijs van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire ver- goeding van 10%, met een minimum van 125 EUR, wat overeenkomt met de hinder die de verkoper aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratie- kosten, met uitsluiting van de gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door de verkoper aangestelde raadsman. Daarenboven is, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een nalatigheidsintrest verschuldigd, die zal bere- kend worden overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 inzake de betalingsachter- stand bij handelstransacties.

Artikel 7 – opschorting en ontbinding

Bij niet-betaling op de vervaldag, bij wanbetaling, om welke reden dan ook, of bij niet nakoming van zelfs één contractuele verplichting, behouden wij ons het recht voor om:
– hetzij éénzijdig de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit na voorafgaande ingebrekestelling, waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, en zonder dat dit voor de medecontractant aanleiding zal kunnen zijn om schadevergoeding te vorderen, maar onverminderd ons recht om schadevergoeding te vorderen;
– hetzij de overeenkomst, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging en na vooraf- gaande ingebrekestelling waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, éénzijdig te ontbinden, onverminderd ons recht om schadevergoe- ding te vorderen.

Artikel 8 – overmacht

Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt onze firma van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat onze medecontractant aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding. Ingeval onze firma afhankelijk is, voor het nakomen van haar verplichtingen, van bijvoorbeeld de leveringen door een derde firma, dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval van overmacht of toeval bij deze der- de, wanneer de nakoming van onze verplichtingen hierdoor vertraging zou oplopen of verhinderd zou worden. Ondermeer de volgende situaties worden als overmacht aanzien: ongevallen, materiaalbreuk, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand, werkstakingen, lock-out, diefstal en uitzonderlijke verkeershinder.

Artikel 9 – vervangingsbeding

Ingeval de wederpartij zijn contractuele verplichtingen niet of niet tijdig uitvoert heeft de andere partij het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling en zon- der rechterlijke machtiging de overeenkomst (verder) te laten uitvoeren door een derde op kosten van de in gebreke gebleven zijnde partij, dan wel de overeenkomst te annuleren zonder dat de partij die in gebreke is gebleven recht zal hebben op schadevergoeding.

Art. 10 – exoneratiebeding

Wij kunnen slechts aansprakelijk gesteld worden voor zover een zware fout of opzet van ons (en/of van onze aangestelden) zou bewezen worden en, ingeval meerdere betrokkenen, slechts in de mate dat ons aandeel in de aansprakelijkheid bewezen wordt.

Artikel 11 – geschillenregeling

Het Belgisch recht is van toepassing. In geval van geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.